top of page

VOORWAARDEN

1.Onderwerp

De verhuurder geeft in huur aan huurder de vakantiewoning ‘la Borne’, gelegen Poteau 105 te Petit-Thier (B-6692) (Gemeente Vielsalm)

 

Beschrijving van de verhuurde gedeeltes van de woning:

 

* Gelijkvloers: Inkom, woonkamer met aangrenzende keuken (pantry), fitnessruimte,

slaapkamer nr.6, badkamer 1, slaapkamers nr.1 t/m 5, badkamer 2.

 

* 1ste verdieping : slaapkamer nr.7 en 8, badkamer 3, slaapkamer nr.9 en 10, badkamer 4

en keuken.

 

Omschrijving en  verdere informatie omtrent de vakantiewoning is te vinden op de website:  www.laborne.be

2.Aanvaarding "goede staat"

De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform zowel aan de Koninklijke als de lokale wetten en besluiten die van toepassing zijn.

Bij reservering is een aanbetaling verschuldigd van 25% van het totaalbedrag.

 

3.Bestemming en gebruik

3.1 Het goed is exclusief bestemd voor bewoning op basis van seizoensverhuring. De huurder kan van deze woning niet zijn hoofdverblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik van het goed is niet toegestaan.

3.2 Het vakantiehuis heeft voorzieningen en slaapplaatsen voor maximaal 20 personen (kinderen en baby’s inbegrepen. Het verblijf van meer personen in de vakantiewoning dan toegestaan (20 personen) is nadrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, en kan bij niet naleven leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst door de verhuurder zonder teruggave van de huurgelden.

3.3 Staat van het goed : Het verhuurde goed wordt voor ingebruikname volledig gepoetst en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van de woning dient het huis terug in een nette staat afgeleverd te worden.
Dit wil zeggen dat de afwas gedaan is, alle gebruikte huishoudelijke apparatuur schoongemaakt is, koelkasten en afwasmachine’s leeg zijn en de bedden achtergelaten worden zoals u ze gevonden heeft. Het eventuele linnengoed dient van het bed te worden gehaald en netjes opgevouwen aan het voeteneind achtergelaten te worden. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

Na ontvangst van de bevestiging van uw reservering betaalt u direct het bedrag van de aanbetaling, het totale boekingsbedrag dient uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Na ontvangst van uw aanbetaling is uw reservering definitief.

Indien de aanbetaling niet binnen 14 dagen na reservering is gestort of wanneer het totale boekingsbedrag niet uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum is gestort behouden wij ons het recht voor uw accomodatie opnieuw te verhuren.

Bij reservering binnen 4 weken voor de aankomstdatum dient u het volledige bedrag over te maken zodra u uw reservering heeft ontvangen.

 

4.Overdracht en onderverhuur

Het is de huurder niet toegestaan noch zijn rechten over te dragen noch het pand te verhuren aan derden, dus onderverhuur of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

Annulering is mogelijk tot 4 weken voor de aankomstdatum, hierbij wordt de aanbetaling ingehouden. U dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

5.Betaling en voorwaarden

5.1 De huurprijs staat vermeld onder ‘prijzen’ op de website:www.laborne.be 

Binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient huurder 25% van de huurprijs te betalen. Pas als de betaling binnen de gestelde termijn voldaan is, is de reservering definitief. Het restant van de huurprijs dient minstens 4 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden.

5.2. De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is.

5.3 Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier per mail van op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, is verhuurder gerechtigd het huurcontract te annuleren op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 25% geldt dan als annuleringskosten.

5.4 Indien de huurovereenkomst binnen 4 weken voor de dag van aankomst tot stand komt, moet terstond de gehele huurprijs worden voldaan.

5.5 De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.

5.6 De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de huurperiode.

5.7 De huurder kan op elk ogenblik het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen. Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan de verhuurder worden gemeld. Huurder zal de verhuurder schadeloos stellen voor de schade die hij geleden heeft als gevolg van de opzegging.

De schadeloosstelling wordt als volgt bepaald:

- In geval van annulering tussen de reserveringsdatum en 30 dagen voor het begin van het verblijf: 25% van de huurprijs.

- In geval van annulering tussen de 30e dag (inbegrepen) en de 15e dag (niet inbegrepen) voor het begin van het verblijf: 50% van de huurprijs.

- In geval van annulering tussen de 15e dag (inbegrepen) voor het begin van het verblijf en daarna: 100% van de huurprijs.

5.8 Huurder dient zelf (eventueel) een annuleringsverzekering af te sluiten.

De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel, schade of ongemak die tijdens uw verbijf door u of anderen wordt geleden.

 

6.Verbruik en kosten

6.1 De vaste kosten zijn inbegrepen in de huurprijs : Dit zijn de kosten voor het normale verbruik van water, elektriciteit en verwarming.

6.2 Bad- en keukenlinnen is niet voorzien in de huurprijs.

Bedlinnen is voorzien in de huurprijs en is aanwezig op de dag van aankomst.
In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder extra bedlinnen. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

6.3 De huurder verbindt er zich toe het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a. het sluiten van ramen en deuren bij wind of regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid en het redelijk verbruiken van water, elektriciteit en verwarming. Het energieverbruik is aan een redelijk maximum verbonden. Excessief verbruik kan worden berekend, dit zal verrekend worden met de betaalde huurwaarborg.

 

7.Afvalverwerking

7.1 De huurder verbindt er zich toe om zijn afval correct te sorteren volgens de procedure omschreven in 7.2 en 7.3.

7.2 Te volgen procedure:

Bioafval en etensresten: verzamelen in de daartoe voorziene vuilnisbakken in de vakantiewoning.

Glas: te verzamelen in de daartoe voorziene container in het BBQ huisje.

PMD-afval (PMD=Plastic, Metaal en Drankkartons): te verzamelen in de daartoe voorziene rolcontainers in het BBQ huisje.

Karton en Papier: te verzamelen in de daartoe voorziene rolcontainer in het BBQ huisje.

Restafval (is al het afval wat hierboven niet vermeld is): verzamelen in de daartoe voorziene vuilnisbakken in de vakantiewoning.

7.3 Lege flessen en potten dienen uitgespoeld te worden alvorens deze in de rolcontainers te werpen en het karton en PMD afval dient u zo klein mogelijk te maken om ruimte te sparen.

7.4 Bij niet naleving van deze procedure van het afval sorteren kunnen extra sorteerkosten aangerekend worden.

 

8.Huurwaarborg

8.1 Om een goede afloop van het huurcontract te verzekeren betaalt de huurder een huurwaarborg ten bedrage van 500 euro aan de verhuurder alvorens hij het goed in gebruik mag nemen. De huurwaarborg wordt gezamenlijk met de huurprijs betaald.

8.2 De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huurwaarborg volledig aantoonbaar betaald is. Bij gebreke van betaling zal de overeenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd. De huurwaarborg staat volledig los van de te betalen huur.

8.3 Wanneer zowel huurder als verhuurder akkoord zijn kan na de huurperiode deze waarborg aangewend worden om eventuele tekortkomingen te verrekenen.

8.4 Wanneer er geen schade is vastgesteld zal de huurwaarborg binnen 14 dagen  na de huurtermijn teruggestort worden op de bankrekening van de huurder.

 

9.Aansprakelijkheid huurder

9.1 De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden.

9.2 Indien de huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels niet of niet behoorlijk naleven, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder teruggave van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk ook het niet respecteren van de nachtrust of het veroorzaken van overlast.

9.3 De huurder is verantwoordelijk voor alle vormen van schade inclusief aan inboedel zoals op het einde of na de verhuurperiode door de verhuurder wordt vastgesteld.

9.4 Alle schade dient voor vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.

9.5 Wanneer er geen schade is vastgesteld zal de huurwaarborg binnen 14 dagen na de huurtermijn teruggestort worden op de bankrekening van de huurder.

 

10.Bezoek van de verhuurder

Het is de verhuurder toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder, het goed te bezoeken met als doel na te gaan of alle verplichtingen uitgevoerd worden, rekeninghoudend met het privé-leven van de huurder.

 

11.Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak

11.1 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het domein gebeuren.

11.2 De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van inbraak. Bij diefstal zonder sporen van inbraak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

 

12.Allerlei

12.1 De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door middel van errata.

12.2 De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor ontstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen.

12.3 De afzonderlijke huurinstructies maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Gelieve alle bepalingen strikt te volgen.

 

Door middel van de betaling van het voorschot en/of de huurprijs verklaart huurder zich akkoord met de voorwaarden.

bottom of page